STOWARZYSZENIE

 ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

„NIEPOKONANI”

04-738 Warszawa, ul. Bielszowicka 7

tel.: 22 815 26 08

 

konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie

            nr  11 1240 6074 1111 0000 4995 0487

 

NIP: 952-199-14-17, REGON: 140512941

KRS: 0000254679

e-mail: niepokonani@niepokonani.waw.pl

STATUT

 

STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY

NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

„NIEPOKONANI”

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Żołnierzy Narodowych Sił zbrojnych „Niepokonani”, zwane w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”, jest organizacją zrzeszającą byłych członków organizacji niepodległościowych Polskiego Państwa Podziemnego.

 

§ 2

 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa Polskiego.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

2. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 5

 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

§ 6

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

zapewnienie pomocy materialnej inwalidom wojennym, kombatantom, wdowom po kombatantach i ich rodzinom, którzy takiej pomocy potrzebują,

organizowanie i wykonanie, modernizacja i renowacja pomników, tablic pamiątkowych i sztandarów związanych z działalnością byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,

organizacja i promocja wolontariatu,

występowanie o nadanie uprawnień kombatanckich oraz wyższych stopni wojskowych dla byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i ich rodzin.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność nieodpłatną polegającą na:

 

a) niesieniu pomocy społecznej pozostałej, bez zakwaterowania,

b) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.

 

 

§ 8

 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 

zabezpieczenie dorobku historycznego i politycznego byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, martyrologii jego żołnierzy,

krzewienie wśród młodzieży wiedzy o byłych żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego,

współpracę z innymi organizacjami Polskiego Państwa Podziemnego oraz z organizacjami o podobnych celach i założeniach,

organizowanie imprez kulturalnych o charakterze dobroczynnym,

działalność oświatową i kulturalną na rzecz kombatantów oraz członków ich rodzin,

niesienie pomocy społecznej kombatantom oraz członkom ich rodzin.

 

§ 9

 

Działalność wymieniona w § 6, 7 i 8 jest działalnością non-profit i jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział II

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 

byli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i członkowie ich rodzin, a przede wszystkim wdowy po żołnierzach, ich dzieci i wnuki,

osoby fizyczne, które chcą być spadkobiercami dziedzictwa ideowego byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i pragną współdziałać w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia,

osoby fizyczne i prawne wspierające Stowarzyszenie finansowo,

członkowie honorowi,

osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które prześladowały żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

 

§ 11

 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia, a członkostwo honorowe przez nadanie godności Członka Honorowego, które może  nadać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:

 

wystąpienie,

skreślenie przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek nieprzestrzegania statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów,

wykluczenie przez Sąd Koleżeński za nieprzestrzeganie statutu, uchwał władz oraz  działania na szkodę Stowarzyszenia.

śmierć członka.

 

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Stowarzyszenia służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia powzięcia o niej wiadomości przez zainteresowaną osobę.

 

§ 13

 

Członkostwo honorowe ustaje przez zrzeczenie się go lub przez jego pozbawienie.

 

Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Członek, oprócz osoby prawnej, ma prawo:

 

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

uczestniczenia w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie,

zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz,

korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Członek obowiązany jest:

 

przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

postępować zgodnie z zasadami honoru i godności żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego,

współdziałać w urzeczywistnianiu celów i zadań Stowarzyszenia,

opłacać regularnie składki członkowskie.

 

Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

 

Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwykli Stowarzyszenia, z tym że nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, jak również nie mają głosu stanowiącego w Jego sprawach.

 

§ 16
 
Zabronione jest:

 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

b) przekazania ich majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to ma nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział III

 

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

 

§ 18

 

1.    Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata.

 

Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

 

Członkowie władz Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach swoich organów.

 

§ 19

 

Uchwały i postanowienia władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu osobowego, jeśli statut nie stanowi inaczej.

 

W toku kadencji, w razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn, organ którego to dotyczy może dokoptować nowego członka,  z tym że liczba dokoptowanych członków nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby jego członków.

 

W razie ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Prezesa Stowarzyszenia należy w ciągu 30 dni zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem dokonania wyborów uzupełniających nowego Prezesa.

 

 

Rozdział IV

Walne Zebranie Członków.

 

§ 20

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a do Jego kompetencji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. W szczególności do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz wybór 4 członków Zarządu,

wybór członków pozostałych organów Stowarzyszenia:

3 członków Komisji Rewizyjnej,

3 członków Sądu Koleżeńskiego,

udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

ustanowienie i ustalenie wysokości składek członkowskich.

 

§ 21

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 22

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa oraz 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 

Zarząd Stowarzyszenia   wybiera ze swego grona  2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 23

Zarząd Stowarzyszenia:

 

kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

określa szczegółowe zadania na okres każdego roku stosownie do potrzeb Stowarzyszenia,

powołuje Oddziały i Koła terenowe nie posiadające osobowości prawnej na terenie, gdzie nie działają Oddziały oraz decyduje o ich rozwiązaniu w razie sprzeczności ich działania z prawem, ze statutem, regulaminami wydanymi na jego podstawie lub uchwałami,

przygotowuje preliminarz i sprawozdanie budżetowe Stowarzyszenia,

przygotowuje uchwały i wnioski na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

podejmuje decyzje w sprawach skreślenia członka i wystąpienia do Sądu Koleżeńskiego (Komisji Rewizyjnej) z wnioskiem o wykluczenie z członkostwa,

prowadzi na terenie swego Stowarzyszenia ewidencję żołnierzy,

sprawuje na swoim terenie pieczę nad miejscami walk, miejscami martyrologii i grobami żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz inicjuje i organizuje ich upamiętnienie oraz obchody uroczystości rocznicowych,

wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia oraz władz naczelnych Stowarzyszenia,

podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia członków,

zarządza majątkiem i funduszami będącymi w dyspozycji Stowarzyszenia,

zbiera składki członkowskie lub zleca tę czynność Oddziałom i Kołom terenowym,

składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków z działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

 

Komisja Rewizyjna.

 

§ 24

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 

Komisja Rewizyjna  wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest statutowym kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organów zarządzających Stowarzyszeniem, przy czym członkowie Komisji:

 

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 

nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.

 

§ 25

Komisja Rewizyjna:

 

kontroluje działalność Stowarzyszenia w sprawach finansowych,

składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności finansowej i wnioski w sprawie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,

nadzoruje działalność pracy Stowarzyszenia,

ma prawo polecić Zarządowi Stowarzyszenia zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§ 27

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może brać udział w obradach władz Stowarzyszenia.

 

 

§ 28

 

Szczegółowe zasady działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

 
Rozdział VII

Sąd Koleżeński.

 

§ 29

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 

Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§ 30

 

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie zarzutów skierowanych przeciwko członkom organów Stowarzyszenia.

 

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o wykluczenie członków ze Stowarzyszenia w sprawach spornych między członkami.

 

§31

 

Rodzaje kar określa regulamin  uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział VIII

 

Jednostki terenowe - Oddziały i Koła

 

§ 32

 

Oddziały.

 

Oddział powoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10-ciu Członków Stowarzyszenia. W uchwale winien być określony zasięg terytorialny oddziału oraz siedziba.

 

Oddział może być rozwiązany przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku zmniejszenia się składu osobowego poniżej liczby wymaganej do jego utworzenia lub nie realizowania celów Stowarzyszenia, bądź łamania zapisów statutowych.

 

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

 

Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie zebrania -  bez względu na liczbę obecnych. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

 

§ 33

 

Władze Oddziału.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału,

Zarząd Oddziału,

Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 34

 

Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata. Wyboru do władz Oddziału oraz uzupełnienia jego składu osobowego dokonuje się analogicznie do władz naczelnych Stowarzyszenia w trybie opisanym w § 18, pkt. 2 oraz § 19, pkt. 2 statutu.

 

§ 35

 

Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 

Rozdział IX

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§ 36

 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

3. Do trybu zwoływania Walnych Zebrań Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy §21 statutu.

 

4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi przynależni terytorialnie do Oddziału,

b) z głosem doradczym członkowie władz głównych nie przynależący terytorialnie do Oddziału oraz zaproszeni goście.

 

§ 37

 

Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału:

 

uchwalanie programu działania Oddziału,

wybór i odwoływanie władz Oddziału,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom Oddziału,

podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału.

 

 

Rozdział X

 

Zarząd Oddziału

 

§ 38

 

1. Zarząd Oddziału składa się z 4 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

2. Zebrania Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W zebraniach Zarządu Oddziału mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału z głosem doradczym.

 

§ 39

 

Kompetencje Zarządu Oddziału:

 

kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału,

reprezentowanie Oddziału na zewnątrz na terenie swojego działania,

uchwalanie projektu budżetu Oddziału,

zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału,

określanie kierunków działania Oddziału,

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do zarządu Stowarzyszenia,

powoływanie i nadzorowanie Kół.

 

Rozdział XI

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 40

 

 Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i  sekretarza wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest statutowym kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organów zarządzających Oddziałem, przy czym członkowie Komisji:

 

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 

nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.

 

 

§ 41

 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 

kontrola działalności Oddziału przynajmniej raz w roku,

współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,

przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej w ramach Oddziału,

przedkładanie Walnemu Zebraniu członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

wnioskowanie do walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia,

kontrola działalności podległych Kół.

 

 

Rozdział XII

 

Koła.

 

§ 42

 

Koło jest komórką organizacyjną Stowarzyszenia powołaną do bezpośredniej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia w terenie.

 

Koło powołuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia lub Zarząd Stowarzyszenia na terenie, gdzie nie działają Oddziały na wniosek co najmniej 5-ciu Członków Stowarzyszenia.

 

Koło może być rozwiązane przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia lub Zarząd Stowarzyszenia na terenie, gdzie nie działają Oddziały w przypadku zmniejszenia się składu osobowego poniżej liczby wymaganej do jego utworzenia lub nie realizowania celów Stowarzyszenia, bądź łamania zapisów statutowych.

 

Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła wybiera spośród swego grona przewodniczącego, skarbnika i sekretarza w drodze glosowania tajnego zwykłą większością głosów.  Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.

 

Zarząd Koła obowiązany jest zawiadomić Zarząd Stowarzyszenia o ogólnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, jak również nadesłać do Stowarzyszenia sprawozdanie z rocznej działalności Koła.

 

Zarząd Koła w ramach swojego zasięgu terytorialnego:

- prowadzi ewidencję swoich członków,

- uczestniczy w obchodach świąt państwowych, samorządowych i kościelnych,

- opiekuje się lokalnymi miejscami pamięci,

- organizuje pomoc koleżeńską dla Członków.

 

 

 

 

Rozdział XIII

 

Fundusze i majątek Stowarzyszenia.

 

§ 43

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

ruchomości,

nieruchomości,

fundusze.

 

Majątek tworzy się:

ze składek członkowskich,

spadków, zapisów i darowizn,

dochodów z własnej działalności,

ofiarności publicznej.

 

§ 44

 

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia woli w sprawach zobowiązań majątkowych, składa łącznie dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział XIV

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 45

 

Stowarzyszenie może dokonać zmiany statutu i swego rozwiązania poprzez Walne Zgromadzenie Członków drogą uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności:

w pierwszym terminie zebrania - co najmniej połowy liczby członków

lub w drugim terminie zebrania -  bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 46

 

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określi cel, na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia oraz powoła komisję likwidacyjną

O NAS

1 % OPP

STATUT

WŁADZE

Symbole NSZ

KOMUNIKATY

ODDZIAŁY I KOŁA